ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi volas apliki por_____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
kurso por studentoj
alapképzés
ประเภทหลักสูตร
kurso por postdiplomaj studentoj
mesterképzés
ประเภทหลักสูตร
kurso por Ph.D.
PhD
ประเภทหลักสูตร
plentempa kurso
nappali tagozatos
ประเภทหลักสูตร
parttempa kurso
részidős
ประเภทหลักสูตร
enreta kurso
online
ประเภทหลักสูตร
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
semestro
egy szemeszter
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
akademia jaro
egy év
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Az egyetem biztosít szállást is?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Milyen a ____________ rendszer?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
de kredito
kredit
ประเภทของระบบ
de noto
osztályzási
ประเภทของระบบ
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Kiom estas la instrua stilo?
Milyen a tanítás stílusa?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Ĉu estas ______________?
Vannak_____________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
lekcioj
előadások
ประเภทของชั้นเรียน
seminarioj
szemináriumok
ประเภทของชั้นเรียน
lerniloj
oktatói órák
ประเภทของชั้นเรียน
konferencoj
konferenciák
ประเภทของชั้นเรียน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Kiam estas la ekzamenoj?
Mikor vannak a vizsgák?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Ĉu estas universitata sportejo?
Van az egyetemen sportközpont?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Van szintfelmérő teszt?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulásokat is szerveznek?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Kio programojn vi proponas?
Milyen programokat nyújtanak?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
instrudepagoj
tandíj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
miaj vivelspezoj
megélhetési költségek
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
infanzorgado
gyermekellátás
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ