ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
ประเภทหลักสูตร
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
semestro
lukukauden
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
akademia jaro
lukuvuoden
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
de kredito
opintopiste
ประเภทของระบบ
de noto
arvosana
ประเภทของระบบ
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
lekcioj
luentoja
ประเภทของชั้นเรียน
seminarioj
seminaareja
ประเภทของชั้นเรียน
lerniloj
pienryhmäopetusta
ประเภทของชั้นเรียน
konferencoj
konferensseja
ประเภทของชั้นเรียน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
instrudepagoj
lukukausimaksut
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
infanzorgado
lastenhoito
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ