ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

I would like to enroll at a university.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I want to apply for _____________ course.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
an undergraduate
ปริญญาตรี
ประเภทหลักสูตร
a postgraduate
บัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทหลักสูตร
a PhD
ปริญญาเอก
ประเภทหลักสูตร
a full-time
เต็มเวลา
ประเภทหลักสูตร
a part-time
นอกเวลา
ประเภทหลักสูตร
an online
ออนไลน์
ประเภทหลักสูตร
I would like to study at your university for ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
a semester
หนึ่งภาคการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
an academic year
หนึ่งปีการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
What are the work restrictions for students?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
What are the entry requirements of the university?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Are you going to send me a formal offer?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Does the university guarantee accommodation as well?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Does the course involve an internship as well?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
How can I track the progress of my application?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
What are the [language] language requirements?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
What is the ____________ system like?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
credit
หน่วยกิตวิชา
ประเภทของระบบ
marking
การให้คะแนน
ประเภทของระบบ
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
What is the teaching style like?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Are there _____________ ?
มี _____________ ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
lectures
การบรรยาย
ประเภทของชั้นเรียน
seminars
การสัมมนา
ประเภทของชั้นเรียน
tutorials
การกวดวิชา
ประเภทของชั้นเรียน
conferences
การประชุม
ประเภทของชั้นเรียน
What courses are offered by summer schools?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
When are the exams held?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Where can I find information about all the courses available?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Is there a university sports center?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
How can I join student societies?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
What are the estimated living costs in [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

What languages can I study at your school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Is there a placement test to assess my level?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Do you have a detailed description of the course?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
What is the maximum number of students in a class?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
What facilities are there in your school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Do you also arrange excursions?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
What programs do you offer?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

I am here to inquire about funding opportunities.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Which bodies can fund my studies?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
I need financial help for ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
tuition fees
ค่าเล่าเรียน
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
my living expenses
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
childcare
การดูแลเด็ก
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
What kinds of scholarships are available?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

I would like to validate my degree certificate in [country].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Do you have a list of the certified translators in [language]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Where can I get a certificate of equivalency?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ