ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
bakalářské studium
ประเภทหลักสูตร
postgraduální studium
ประเภทหลักสูตร
doktorské studium
ประเภทหลักสูตร
prezenční studium
ประเภทหลักสูตร
kombinované studium
ประเภทหลักสูตร
online
ประเภทหลักสูตร
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
(jeden) semestr
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
celý akademický rok
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Musím jako výměnný student platit školné?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Jaké jsou jazykové požadavky?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Jaký je ____________ systém?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
kredity
ประเภทของระบบ
známkování
ประเภทของระบบ
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Jaké vyučovací metody jsou používány?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Jsou tam _____________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
přednášky
ประเภทของชั้นเรียน
semináře
ประเภทของชั้นเรียน
konsultace
ประเภทของชั้นเรียน
konference
ประเภทของชั้นเรียน
Jaké předměty nabízí letní škola?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Kdy jsou zkoušky?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Nabízíte detailní popis kurzu?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Pořádáte exkurze?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Jaké programy nabízí vaše škola?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
školné
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
životní náklady
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
péče o dítě
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ