ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Preciso de uma licença de importação?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Existe um período de quarentena para [animal]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
el microchip
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
la vacuna antirrábica (certificado)
vacina contra raiva (certificado)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
passaporte do animal
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
el certificado de tratamiento contra la tenia
tratamento contra tênias (certificado)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Preciso usar um transportador autorizado?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
¿Cuál es la normativa para _________________?
Quais são as regras para ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
perros guía
cães-guia
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
perros de asistencia
cães auxiliares
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ