ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Do I need an import license?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Is there a quarantine period for [animal]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Are there specific rules for importing non-native species?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
el microchip
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
la vacuna antirrábica (certificado)
rabies vaccination (certificate)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
pet passport
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
el certificado de tratamiento contra la tenia
tapeworm treatment (certificate)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Do I have to use an authorized carrier?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
¿Cuál es la normativa para _________________?
What are the rules for ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
perros guía
guide dogs
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
perros de asistencia
assistance dogs
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
How do I obtain a health certificate for my pet?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ