ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Мне нужна лицензия на ввоз?
Szükséges importengedély?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Для [животное] есть срок карантина?
Van kötelező karantén az állatnak?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
микрочип
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
антирабическая прививка (сертификат)
veszettség elleni oltási igazolás
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
паспорт питомца
kisállat útlevél
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
лечение от паразитов (сертификат)
igazolás féregtelenítésről
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Каковы правила для _______________?
Mik a szabályok ____________részére?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
собаки-поводыри
vakvezető kutyák
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
собаки-ассистенты
segítő kutyák
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ