ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Мне нужна лицензия на ввоз?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Для [животное] есть срок карантина?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
микрочип
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
антирабическая прививка (сертификат)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
паспорт питомца
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
лечение от паразитов (сертификат)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Каковы правила для _______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
собаки-поводыри
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
собаки-ассистенты
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ