ภาษารัสเซีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Мне нужна лицензия на ввоз?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Для [животное] есть срок карантина?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
une puce électronique
микрочип
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un vaccin contre la rage (certificat)
антирабическая прививка (сертификат)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un passeport animal
паспорт питомца
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un traitement contre le ténia (certificat)
лечение от паразитов (сертификат)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Каковы правила для _______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
chiens-guides
собаки-поводыри
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
chiens d'assistance
собаки-ассистенты
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ