ภาษาเดนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Behøver jeg en importtilladelse?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
une puce électronique
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un vaccin contre la rage (certificat)
rabiesvaccination
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un passeport animal
dyrepas
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un traitement contre le ténia (certificat)
bændelormsbehandling
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Hvad er reglerne for ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
chiens-guides
blindehund
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
chiens d'assistance
støttehund
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ