ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Do I need an import license?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Is there a quarantine period for [animal]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Are there specific rules for importing non-native species?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
rabies vaccination (certificate)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
pet passport
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
tapeworm treatment (certificate)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Do I have to use an authorized carrier?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
What are the rules for ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
guide dogs
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
assistance dogs
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
How do I obtain a health certificate for my pet?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ