ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

我是否需要入口许可证?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
请问是否对【动物】有检疫期?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
你的宠物入境需要 __________。
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
微芯片
Mikrochip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
狂犬疫苗接种(证明)
Nachweis der Tollwutimpfung
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
宠物护照
Haustierpass
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
绦虫治疗(证明)
Entwurmungszertifikat
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
我需要使用官方认证的承运商吗?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
对______________有哪些规定?
Wie sind die Regeln für _____________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
导盲犬
Blindenhunde
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
协助犬
Assistenzhunde
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ