ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
การสอบถามวันออกเอกสาร
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
การสอบถามชื่อ
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
โสด
solteiro(a)
สถานภาพการสมรส
แต่งงานแล้ว
casado(a)
สถานภาพการสมรส
แยกกันอยู่
separado(a)
สถานภาพการสมรส
หย่าร้าง
divorciado(a)
สถานภาพการสมรส
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
สถานภาพการสมรส
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
สถานภาพการสมรส
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
สถานภาพการสมรส
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
สถานภาพการสมรส
เป็นม่าย
viúvo(a)
สถานภาพการสมรส
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
ประเภทของการทดสอบ
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
ประเภทของการทดสอบ
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
ที่อยู่
endereço
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ชื่อ
nome
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ภาพถ่าย
foto
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
สูญหาย
perdida
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ถูกขโมย
roubada
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ได้รับความเสียหาย
danificada
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ