ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
การสอบถามวันออกเอกสาร
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

คุณชื่ออะไร
What is your name?
การสอบถามชื่อ
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
โสด
single
สถานภาพการสมรส
แต่งงานแล้ว
married
สถานภาพการสมรส
แยกกันอยู่
separated
สถานภาพการสมรส
หย่าร้าง
divorced
สถานภาพการสมรส
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
สถานภาพการสมรส
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
สถานภาพการสมรส
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
สถานภาพการสมรส
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
สถานภาพการสมรส
เป็นม่าย
widowed
สถานภาพการสมรส
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การผ่าตัด
Surgical procedures
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การรักษาฟัน
Dental treatments
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
การรักษาตา
Eye care treatment
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
ประเภทของการทดสอบ
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
ประเภทของการทดสอบ
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
ที่อยู่
address
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ชื่อ
name
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ภาพถ่าย
photo
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
สูญหาย
lost
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ถูกขโมย
stolen
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ได้รับความเสียหาย
damaged
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ