ภาษาเกาหลี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Где я могу найти форму для ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
Когда был выдан ваш документ?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Где был выдан ваш [документ] ?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Когда истекает срок вашего паспорта?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Какие документы мне нужно принести для_______?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Мой [документ] украли.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Я заполняю это заявление от лица______.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Информация конфиденциальна.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Как вас зовут?
การสอบถามชื่อ
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Где вы живете?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Каков ваш адрес?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Какое у вас гражданство?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Когда вы въехали в страну?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Мое семейное положение -_______.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
холост
สถานภาพการสมรส
Женат/замужем
สถานภาพการสมรส
Разведен/а
สถานภาพการสมรส
Разведен/а
สถานภาพการสมรส
в сожительстве
สถานภาพการสมรส
в гражданском браке
สถานภาพการสมรส
Не женатая пара
สถานภาพการสมรส
в домашнем партнерстве
สถานภาพการสมรส
вдовец/вдова
สถานภาพการสมรส
У вас есть дети?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Какие документы мне нужно принести?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Мне нужно платить за регистрацию?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Мне нужна частная медицинская страховка?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Что покрывает медицинская страховка?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Больничные платы
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Платы специалистам
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Диагностические проверки
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Хирургические процедуры
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Психиатрическое лечение
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Лечение зубов
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Офтальмологическое лечение
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Как я могу продлить мою визу?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Почему мое заявление на визу отклонено?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Мне нужно менять номер своей машины?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Мои водительские права здесь действуют?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) забронировать_________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
Теоретический тест
ประเภทของการทดสอบ
Тест на вождение
ประเภทของการทดสอบ
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
адрес
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
имя
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
фотография
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
потеряно
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
украдено
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
повреждено
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
У меня нет судимостей
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ