ภาษาโปลิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
การถามหาแบบฟอร์ม
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
การสอบถามชื่อ
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
สถานภาพการสมรส
coniugato/a
żonaty/zamężna
สถานภาพการสมรส
separato/a
w separacji
สถานภาพการสมรส
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
สถานภาพการสมรส
convivente
w konkubinacie
สถานภาพการสมรส
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
สถานภาพการสมรส
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
สถานภาพการสมรส
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
สถานภาพการสมรส
vedovo/a
wdowiec/wdowa
สถานภาพการสมรส
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
esame di teoria
egzamin teoretyczny
ประเภทของการทดสอบ
esame di guida
egzamin praktyczny
ประเภทของการทดสอบ
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
l'indirizzo
adres
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
il nome
nazwisko
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
la foto
zdjęcie
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
rubata
kradzież (prawa jazdy)
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ