ภาษาอารบิก | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
การถามหาแบบฟอร์ม
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
การสอบถามวันออกเอกสาร
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Può aiutarmi a compilare il modulo?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Quali documenti devo portare per ____ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Sto completando questa domanda per conto di ____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Le informazioni sono riservate.
المعلومات سرية.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Come si chiama?
ما هو اسمك؟
การสอบถามชื่อ
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Dove risiede?
أين تعيش؟
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Qual è il suo indirizzo?
ما هو عنوانك؟
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Qual è la sua cittadinanza?
ما هي جنسيتك؟
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Quando è arrivato/a in [stato]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Può mostrarmi la sua carta di identità?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Il mio stato civile è __________.
حالتي الزوجية هي___________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
celibe (m) / nubile (f)
عازب
สถานภาพการสมรส
coniugato/a
متزوج
สถานภาพการสมรส
separato/a
منفصل
สถานภาพการสมรส
divorziato/a
مطلق
สถานภาพการสมรส
convivente
لدي شريك/شريكة في السكن
สถานภาพการสมรส
in un'unione civile
متزوجان مدنيا
สถานภาพการสมรส
in una coppia non sposata
شريكان غير متزوجين
สถานภาพการสมรส
in un'unione di fatto
في شراكة منزلية
สถานภาพการสมรส
vedovo/a
أرمل/أرملة
สถานภาพการสมรส
Ha figli?
هل لديك أطفال؟
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Ha familiari a carico?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
أرغب في التسجيل في المدينة
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Quali documenti devo portare?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Spese ospedaliere
تكاليف المستشفى
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Spese per la consultazione di uno specialista
أجور المختصين
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Test diagnostici
اختبارات التشخيص
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Operazioni chirurgiche
العمليات الجراحية
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Trattamento psichiatrico
العلاج النفسي
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Cure dentali
العلاج السني
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Cure oculistiche
علاج العينين
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
أرغب في تسجيل مركبتي.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
La mia patente di guida è valida?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Vorrei prenotare l' __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
esame di teoria
اختبار نظري
ประเภทของการทดสอบ
esame di guida
اختبار القيادة
ประเภทของการทดสอบ
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
l'indirizzo
العنوان
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
il nome
الاسم
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
la foto
الصورة
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
smarrita
ضائعة
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
rubata
مسروقة
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
deteriorata
متضررة
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Non ho precedenti penali.
لدي سجل إجرامي نظيف.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ho il livello richiesto di [lingua].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ