ภาษารัสเซีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Где я могу найти форму для ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Когда был выдан ваш документ?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Где был выдан ваш [документ] ?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Когда истекает срок вашего паспорта?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Какие документы мне нужно принести для_______?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Мой [документ] украли.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Информация конфиденциальна.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Πώς σας λένε;
Как вас зовут?
การสอบถามชื่อ
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Πού μένετε;
Где вы живете?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Каков ваш адрес?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Какое у вас гражданство?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Когда вы въехали в страну?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Мое семейное положение -_______.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
ελεύθερος/η
холост
สถานภาพการสมรส
παντρεμένος/η
Женат/замужем
สถานภาพการสมรส
σε διάσταση
Разведен/а
สถานภาพการสมรส
χωρισμένος/η
Разведен/а
สถานภาพการสมรส
συμβίωση
в сожительстве
สถานภาพการสมรส
σε αστική ένωση
в гражданском браке
สถานภาพการสมรส
ανύπαντροι σύντροφοι
Не женатая пара
สถานภาพการสมรส
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
в домашнем партнерстве
สถานภาพการสมรส
χήρος/χήρα
вдовец/вдова
สถานภาพการสมรส
έχετε παιδιά;
У вас есть дети?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Какие документы мне нужно принести?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Мне нужно платить за регистрацию?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Мне нужна частная медицинская страховка?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Что покрывает медицинская страховка?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Τέλη νοσοκομείου
Больничные платы
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Платы специалистам
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Διαγνωστικές εξετάσεις
Диагностические проверки
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Χειρουργικές επεμβάσεις
Хирургические процедуры
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Ψυχιατρική θεραπεία
Психиатрическое лечение
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Οδοντιατρικές θεραπείες
Лечение зубов
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Офтальмологическое лечение
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Как я могу продлить мою визу?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Почему мое заявление на визу отклонено?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Мне нужно менять номер своей машины?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Мои водительские права здесь действуют?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
θεωρητική εξέταση
Теоретический тест
ประเภทของการทดสอบ
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тест на вождение
ประเภทของการทดสอบ
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
διεύθυνση
адрес
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
όνομα
имя
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
φωτογραφία
фотография
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
χαμένη
потеряно
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
κλεμμένη
украдено
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
κατεστραμμένη
повреждено
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
У меня нет судимостей
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ