ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Wo kann ich das Formular für____finden?
การถามหาแบบฟอร์ม
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Ich stelle diesen Antrag für _____.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Diese Information wird vertraulich behandelt.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Wie heißen Sie?
การสอบถามชื่อ
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Wo wohnen Sie?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Wie ist Ihre Adresse?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Mein Familienstand ist_____.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
ledig
สถานภาพการสมรส
verheiratet
สถานภาพการสมรส
getrennt
สถานภาพการสมรส
geschieden
สถานภาพการสมรส
zusammenlebend
สถานภาพการสมรส
in einer eingetragenen Partnerschaft
สถานภาพการสมรส
unverheiratetes Paar
สถานภาพการสมรส
in einer Partnerschaft
สถานภาพการสมรส
verwitwet
สถานภาพการสมรส
Haben Sie Kinder?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Gibt es Anmeldegebühren?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Was übernimmt die Krankenversicherung?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Krankenhausgebühren
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Facharztkosten
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Diagnosetests
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Chirurgische Eingriffe
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Psychiatrische Behandlung
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Zahnbehandlungen
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Augenbehandlungen
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Wie kann ich mein Visum verlängern?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Muss ich mein Auto neu anmelden?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Ist mein Führerschein hier gültig?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte mich für_____ anmelden.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
den Theorieteil
ประเภทของการทดสอบ
den praktischen Teil
ประเภทของการทดสอบ
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
die Adresse
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
den Namen
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
das Foto
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
verlorenen
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
gestohlenen
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
beschädigten
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ