ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Wo kann ich das Formular für____finden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
การถามหาแบบฟอร์ม
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Wie heißen Sie?
Mikä sinun nimesi on?
การสอบถามชื่อ
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Wo wohnen Sie?
Missä sinä asut?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Wie ist Ihre Adresse?
Mikä sinun osoitteesi on?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Mein Familienstand ist_____.
Minä olen _________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
ledig
naimaton
สถานภาพการสมรส
verheiratet
naimisissa
สถานภาพการสมรส
getrennt
asumuserossa
สถานภาพการสมรส
geschieden
eronnut
สถานภาพการสมรส
zusammenlebend
avoliitossa
สถานภาพการสมรส
in einer eingetragenen Partnerschaft
rekisteröidyssä parisuhteessa
สถานภาพการสมรส
unverheiratetes Paar
parisuhteessa
สถานภาพการสมรส
in einer Partnerschaft
avoliitossa
สถานภาพการสมรส
verwitwet
leski
สถานภาพการสมรส
Haben Sie Kinder?
Onko sinulla lapsia?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Gibt es Anmeldegebühren?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mitä vakuutus kattaa?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Krankenhausgebühren
Sairaalakulut
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Facharztkosten
Erikoislääkärikustannukset
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Diagnosetests
Diagnostinen tutkimus
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiset toimenpiteet
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Psychiatrische Behandlung
Psykiatrinen hoito
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Zahnbehandlungen
Hammashoito
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Augenbehandlungen
Silmähoito
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Ist mein Führerschein hier gültig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Haluaisin suorittaa ________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
den Theorieteil
teoriakokeen
ประเภทของการทดสอบ
den praktischen Teil
inssiajon
ประเภทของการทดสอบ
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
die Adresse
osoitetta
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
den Namen
nimeä
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
das Foto
kuvaa
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Haluaisin uusia ajokorttini.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
verlorenen
kadonneen
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
gestohlenen
varastetun
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
beschädigten
vaurioituneen
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ