ภาษาสวีดิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Où votre [document] a été délivré ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
När går din legitimation ut?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ces informations sont confidentielles.
Denna information är konfidentiell.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Comment vous appelez-vous ?
Vad heter du?
การสอบถามชื่อ
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Où résidez-vous ?
Var bor du?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Où habitez-vous ?
Vad är din adress?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Quelle est votre nationalité ?
Vilken nationalitet tillhör du?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
När anlände du till [landet]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan du visa mig din legitimation?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Ma situation matrimoniale est _____.
Min civilstatus är __________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
célibataire
singel
สถานภาพการสมรส
Marié(e)
gift
สถานภาพการสมรส
Séparé(e)
separerad
สถานภาพการสมรส
Divorcé(e)
skild
สถานภาพการสมรส
en concubinage
sambo
สถานภาพการสมรส
dans une union civile
i ett partnerskap
สถานภาพการสมรส
en concubinage
ogift par
สถานภาพการสมรส
en partenariat domestique
i ett partnerskap
สถานภาพการสมรส
veuf/veuve
änka
สถานภาพการสมรส
Vous avez des enfants ?
Har du barn?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Je voudrais réunir ma famille.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Quels documents dois-je apporter ?
Vilka dokument ska jag ta med?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kostar det något att registrera sig?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jag vill registrera min bostad.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vad täcker sjukförsäkringen?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Frais hospitaliers
Patientavgifter
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Frais de consultation d'un spécialiste
Specialistkostnader
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Tests diagnostiques
Diagnostiska prov
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Opérations chirurgicales
Kirurgiska ingrepp
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Soins dentaires
Tandbehandlingar
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Soins oculaires
Ögonbehandling
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Varför begär du ett inresevisum?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Är mitt körkort giltigt här?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
le code
teoriprov
ประเภทของการทดสอบ
la conduite
uppkörning
ประเภทของการทดสอบ
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
mon adresse
adressen
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
mon nom
namnet
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
ma photo
bilden
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
perdu
borttappat
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
volé
stulet
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
abîmé
förstört
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jag har ett fläckfritt straffregister.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Mon conjoint est [nationalité].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ