ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
การถามหาแบบฟอร์ม
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
การสอบถามวันออกเอกสาร
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

What is your name?
คุณชื่ออะไร
การสอบถามชื่อ
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
การสอบถามที่อยู่อาศัย
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
single
โสด
สถานภาพการสมรส
married
แต่งงานแล้ว
สถานภาพการสมรส
separated
แยกกันอยู่
สถานภาพการสมรส
divorced
หย่าร้าง
สถานภาพการสมรส
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
สถานภาพการสมรส
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
สถานภาพการสมรส
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
สถานภาพการสมรส
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
สถานภาพการสมรส
widowed
เป็นม่าย
สถานภาพการสมรส
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Surgical procedures
การผ่าตัด
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Dental treatments
การรักษาฟัน
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Eye care treatment
การรักษาตา
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
ประเภทของการทดสอบ
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
ประเภทของการทดสอบ
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
address
ที่อยู่
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
name
ชื่อ
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
photo
ภาพถ่าย
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
lost
สูญหาย
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
stolen
ถูกขโมย
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
damaged
ได้รับความเสียหาย
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ