ภาษารัสเซีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

What is your name?
Как вас зовут?
การสอบถามชื่อ
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Where do you live?
Где вы живете?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
What is your address?
Каков ваш адрес?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
single
холост
สถานภาพการสมรส
married
Женат/замужем
สถานภาพการสมรส
separated
Разведен/а
สถานภาพการสมรส
divorced
Разведен/а
สถานภาพการสมรส
cohabiting
в сожительстве
สถานภาพการสมรส
in a civil union
в гражданском браке
สถานภาพการสมรส
unmarried partners
Не женатая пара
สถานภาพการสมรส
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
สถานภาพการสมรส
widowed
вдовец/вдова
สถานภาพการสมรส
Do you have children?
У вас есть дети?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Hospital fees
Больничные платы
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Specialists' fees
Платы специалистам
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Diagnostic tests
Диагностические проверки
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Surgical procedures
Хирургические процедуры
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Dental treatments
Лечение зубов
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
theory test
Теоретический тест
ประเภทของการทดสอบ
driving test
Тест на вождение
ประเภทของการทดสอบ
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
address
адрес
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
name
имя
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
photo
фотография
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
lost
потеряно
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
stolen
украдено
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
damaged
повреждено
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ