ภาษาตุรกี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
การถามหาแบบฟอร์ม
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
การสอบถามชื่อ
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
svobodný/á
bekar
สถานภาพการสมรส
ženatý/vdaná
evli
สถานภาพการสมรส
odděleni
ayrılmış
สถานภาพการสมรส
rozvedený/rozvedená
boşanmış
สถานภาพการสมรส
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
สถานภาพการสมรส
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
สถานภาพการสมรส
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
สถานภาพการสมรส
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
สถานภาพการสมรส
vdovec/vdova
dul
สถานภาพการสมรส
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Zubní ošetření
Diş tedavisi
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Oční ošetření
Göz tedavisi
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
Teoretický test
teorik sınav
ประเภทของการทดสอบ
Praktický test
direksiyon sınavı
ประเภทของการทดสอบ
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
adresu
adres
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
jméno
ad
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
fotografii
fotoğraf
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
ztracený
kayıp
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
ukradený
çalınmış
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
zničený
hasarlı
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ