ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
การสอบถามวันออกเอกสาร
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
การสอบถามชื่อ
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
单身
svobodný/á
สถานภาพการสมรส
已婚
ženatý/vdaná
สถานภาพการสมรส
分居
odděleni
สถานภาพการสมรส
离异
rozvedený/rozvedená
สถานภาพการสมรส
同居
žijící ve společné domácnosti
สถานภาพการสมรส
民事结婚
v registrovaném partnerství
สถานภาพการสมรส
未婚伴侣
nesezdaní partneři
สถานภาพการสมรส
同居伴侣关系
v domácím partnerství
สถานภาพการสมรส
鳏居
vdovec/vdova
สถานภาพการสมรส
请问您有孩子吗?
Máte děti?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
诊疗费
Diagnostické testy
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
外科手术
Chirurgické zákroky
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
精神治疗
Psychiatrická léčba
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
牙齿治疗
Zubní ošetření
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
眼科治疗
Oční ošetření
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
理论考试
Teoretický test
ประเภทของการทดสอบ
路考
Praktický test
ประเภทของการทดสอบ
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
地址
adresu
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
名字
jméno
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
照片
fotografii
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
丢失
ztracený
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
被偷了
ukradený
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
受损
zničený
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ