ภาษาดัช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Is de uitkering belastingvrij?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Tazminat vergiye tabi mi?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Hangi yardımları alacağım?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป