ภาษาโปลิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Денежное пособие освобождено от налогов?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Какие льготы я получу?
Jakie świadczenia dostanę?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Я могу обжаловать это решение?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป