ภาษาสวีดิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Este alocația impozabilă?
Är bidraget skattefritt?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Este alocația impozabilă?
Ska bidraget beskattas?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Ce beneficii voi primi?
Vilka förmåner får jag?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Va afecta alocația alte beneficii?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Pot contesta o decizie?
Kan jag överklaga beslutet?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป