ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Wird die Unterstützung besteuert?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Jakie świadczenia dostanę?
Was für Unterstützung bekomme ich?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป