ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล