ภาษาสเปน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
L'indennità è esente da tasse?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Il sussidio è tassabile?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Quali benefici riceverò?
¿Qué ayudas puedo percibir?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Posso fare ricorso contro una decisione?
¿Puedo recurrir una resolución?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป