ภาษาจีน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Ist die Beihilfe steuerfrei?
请问补贴是不需要纳税的吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Wird die Unterstützung besteuert?
该津贴是否要纳税?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Was für Unterstützung bekomme ich?
我能拿到什么福利?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
这个津贴是否影响其他福利?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
我能否申诉反对某个决定?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
如果情况有所改变我该如何做?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป