ภาษาอารบิก | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Ist die Beihilfe steuerfrei?
هل السعر خال من الضريبة؟
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Wird die Unterstützung besteuert?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Was für Unterstützung bekomme ich?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป