ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Musím platit daně z dávek?
Is the allowance tax-free?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
What are the factors which determine how much I get?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Do I have to be related to the person I am caring for?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Je podpora zdanitelná?
Is the allowance taxable?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Jakou podporu dostanu?
Which benefits will I receive?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Will the allowance affect other benefits?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Can I appeal against a decision?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
What shall I do if my circumstances change?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป