ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Vorrei aprire un conto corrente.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Posso aprire un conto corrente online?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
บัญชีกระแสรายวัน
conto corrente
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์
conto di risparmio
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีส่วนบุคคล
conto personale
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีร่วม
conto cointestato
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับเด็ก
conto per bambini
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
conto in valuta estera
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บริการเงินฝากธุรกิจ
conto aziendale
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับนักเรียน
conto per studenti
ประเภทของบัญชีธนาคาร
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Riceverò un libretto degli assegni?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ho smarrito la mia carta di credito
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
La mia carta di credito è stata rubata
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Potete bloccare il mio conto corrente?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Ho bisogno di una carta sostitutiva
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Qual è il tasso d'interesse?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Sto comprando la mia prima casa.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Sto comprando una seconda proprietà.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Sto acquistando una proprietà da affittare.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Il mio reddito lordo annuo è ________.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
ประกันภัยบ้าน
assicurazione sulla casa
ประเภทของการประกันภัย
ประกันการเดินทาง
assicurazione viaggi
ประเภทของการประกันภัย
ประกันชีวิต
assicurazione sulla vita
ประเภทของการประกันภัย
ประกันสุขภาพ
assicurazione sanitaria
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์
assicurazione auto
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
assicurazione per gli animali domestici
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยโจรกรรม
assicurazione contro il furto
ประเภทของการประกันภัย
การคุ้มครองการจำนอง
protezione mutuo
ประเภทของการประกันภัย
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
assicurazione sui beni degli studenti
ประเภทของการประกันภัย
ประกันกลุ่ม
polizza collettiva
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สิน
assicurazione sui titoli di proprietà
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยน้ำท่วม
assicurazione contro le inondazioni
ประเภทของการประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
assicurazione contro gli incendi
ประเภทของการประกันภัย
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Per quanti mesi sarò coperto/a?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Qual è il costo dell'assicurazione?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย