ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Mi ŝatus fermi bankan konton.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
บัญชีกระแสรายวัน
kuranta konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์
ŝparadoj konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีส่วนบุคคล
persona konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีร่วม
kuna konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับเด็ก
infana konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
fremda valuto konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บริการเงินฝากธุรกิจ
afera konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับนักเรียน
studenta konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Ĉu estas monataj kotizoj?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Mi perdis mian kreditkarton.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Ĉu vi povas bloki mian konton?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Mi bezonas anstataŭan karton.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Kion vi povas diri min pri la interezo?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mia malneta jara enspezo estas ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
ประกันภัยบ้าน
hejma/domanara asekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันการเดินทาง
vojaĝa asekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันชีวิต
viva asekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันสุขภาพ
sana asekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์
aŭtoasekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
dombestoasekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยโจรกรรม
ŝtela asekuro
ประเภทของการประกันภัย
การคุ้มครองการจำนอง
hipoteka protekto
ประเภทของการประกันภัย
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
studentoposedoj
ประเภทของการประกันภัย
ประกันกลุ่ม
grupoasekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สิน
proprietoasekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยน้ำท่วม
inundoasekuro
ประเภทของการประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
fajroasekuro
ประเภทของการประกันภัย
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Kio estas la prezo por la asekuro?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย