ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
What are the fees if I use external ATMs?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Vorrei aprire un conto corrente.
I would like to open a bank account.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
I would like to close my bank account.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Posso aprire un conto corrente online?
Can I open a bank account online?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Will I get a debit card or a credit card?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Can I use banking on my cell?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
What types of bank accounts do you have?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
conto corrente
current account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto di risparmio
savings account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto personale
personal account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto cointestato
joint account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto per bambini
children's account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto in valuta estera
foreign currency account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto aziendale
business account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conto per studenti
student account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Are there any monthly fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
What are the commissions for international transfers?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Riceverò un libretto degli assegni?
Do I get a checkbook?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
What is the savings interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
In what ways can you protect me from frauds?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ho smarrito la mia carta di credito
I lost my credit card.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
La mia carta di credito è stata rubata
My credit card was stolen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Potete bloccare il mio conto corrente?
Can you block my account?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Ho bisogno di una carta sostitutiva
I need a replacement card.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
I would like to have some information about loans.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Qual è il tasso d'interesse?
What can you tell me about the interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
I would like to have some information about mortgages.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
I would like to speak with a mortgage advisor.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Sto comprando la mia prima casa.
I am buying my first home.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Sto comprando una seconda proprietà.
I am buying a second property.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
I would like to remortgage.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
I would like to review my existing mortgage.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Sto acquistando una proprietà da affittare.
I am buying a property to let.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Il mio reddito lordo annuo è ________.
My gross annual income is ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
I would like to purchase insurance.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
assicurazione sulla casa
home/household insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione viaggi
travel insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione sulla vita
life insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione sanitaria
health insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione auto
car insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione per gli animali domestici
pet insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione contro il furto
theft insurance
ประเภทของการประกันภัย
protezione mutuo
mortgage protection
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione sui beni degli studenti
student possessions
ประเภทของการประกันภัย
polizza collettiva
group insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione sui titoli di proprietà
property insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione contro le inondazioni
flood insurance
ประเภทของการประกันภัย
assicurazione contro gli incendi
fire insurance
ประเภทของการประกันภัย
Per quanti mesi sarò coperto/a?
For how many months will I be covered?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Qual è il costo dell'assicurazione?
What is the price for the insurance?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย