ภาษาโปลิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Czy mogę założyć konto przez internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
compte courant
rachunek bieżący
ประเภทของบัญชีธนาคาร
compte d'épargne
rachunek oszczędnościowy
ประเภทของบัญชีธนาคาร
compte personnel
rachunek osobisty
ประเภทของบัญชีธนาคาร
compte commun
wspólny rachunek bankowy
ประเภทของบัญชีธนาคาร
livret jeune
konto dla dziecka
ประเภทของบัญชีธนาคาร
compte en devise étrangère
rachunek w obcej walucie
ประเภทของบัญชีธนาคาร
compte professionnel
rachunek firmy/konto firmowe
ประเภทของบัญชีธนาคาร
compte pour les étudiants
rachunek studencki/konto studenckie
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Czy dostanę książeczkę czekową?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Quel est le taux d'intérêt ?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
J'ai perdu ma carte bancaire.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Ma carte bancaire a été volée.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Quels sont les taux d'intérêt ?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
J'achète ma première propriété.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
J’achète une seconde propriété.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Je voudrais souscrire à une assurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
assurance habitation
ubezpieczenie domu/mieszkania
ประเภทของการประกันภัย
assurance voyage
ubezpieczenie na czas podróży
ประเภทของการประกันภัย
assurance vie
ubezpieczenie na życie
ประเภทของการประกันภัย
assurance maladie
ubezpieczenie zdrowotne
ประเภทของการประกันภัย
assurance auto
ubezpieczenie samochodu
ประเภทของการประกันภัย
assurance vétérinaire
ubezpieczenie zwierząt domowych
ประเภทของการประกันภัย
assurance vol
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
ประเภทของการประกันภัย
protection hypothécaire
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
ประเภทของการประกันภัย
assurance étudiant
ubezpieczenie mienia studenta
ประเภทของการประกันภัย
assurance collective
ubezpieczenie grupowe
ประเภทของการประกันภัย
assurance de biens
ubezpieczenie majątkowe
ประเภทของการประกันภัย
assurance inondation
ubezpieczenie na wypadek powodzi
ประเภทของการประกันภัย
assurance incendie
ubezpieczenie od ognia
ประเภทของการประกันภัย
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Quel est le coût de l'assurance ?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย