ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
kuranta konto
käyttötili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
ŝparadoj konto
säästötili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
persona konto
henkilökohtainen tili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
kuna konto
yhteistili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
infana konto
lasten tili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
ประเภทของบัญชีธนาคาร
afera konto
liiketili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
studenta konto
tili opiskelijoille
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
ประเภทของการประกันภัย
viva asekuro
henkivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
sana asekuro
sairausvakuutus
ประเภทของการประกันภัย
aŭtoasekuro
autovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
ŝtela asekuro
murtovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
ประเภทของการประกันภัย
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
ประเภทของการประกันภัย
grupoasekuro
ryhmävakuutus
ประเภทของการประกันภัย
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
ประเภทของการประกันภัย
inundoasekuro
tulvavakuutus
ประเภทของการประกันภัย
fajroasekuro
palovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย