ภาษารัสเซีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
current account
текущий счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
savings account
сберегательный счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
personal account
личный счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
joint account
совместный счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
children's account
детский счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
foreign currency account
валютный счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
business account
счет предприятия
ประเภทของบัญชีธนาคาร
student account
студенческий счет
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
home/household insurance
Страхование дома
ประเภทของการประกันภัย
travel insurance
Туристическое страхование
ประเภทของการประกันภัย
life insurance
страхование жизни
ประเภทของการประกันภัย
health insurance
Медицинское страхование
ประเภทของการประกันภัย
car insurance
Страхование автомобиля
ประเภทของการประกันภัย
pet insurance
Страхование домашних животных
ประเภทของการประกันภัย
theft insurance
страхование от кражи
ประเภทของการประกันภัย
mortgage protection
защита ипотеки
ประเภทของการประกันภัย
student possessions
студенческая страховка
ประเภทของการประกันภัย
group insurance
групповое страхование
ประเภทของการประกันภัย
property insurance
страхование собственности
ประเภทของการประกันภัย
flood insurance
страхование от наводнений
ประเภทของการประกันภัย
fire insurance
страхование от пожара
ประเภทของการประกันภัย
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย