ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
What are the fees if I use external ATMs?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

I would like to open a bank account.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
I would like to close my bank account.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Can I open a bank account online?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Will I get a debit card or a credit card?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Can I use banking on my cell?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
What types of bank accounts do you have?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
current account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
savings account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
personal account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
joint account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
children's account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
foreign currency account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
business account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
student account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Are there any monthly fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
What are the commissions for international transfers?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Do I get a checkbook?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
What is the savings interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
In what ways can you protect me from frauds?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
I lost my credit card.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
My credit card was stolen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Can you block my account?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
I need a replacement card.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

I would like to have some information about loans.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
What can you tell me about the interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
I would like to have some information about mortgages.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
I would like to speak with a mortgage advisor.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
I am buying my first home.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
I am buying a second property.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
I would like to remortgage.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
I would like to review my existing mortgage.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
I am buying a property to let.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
My gross annual income is ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

I would like to purchase insurance.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
home/household insurance
ประเภทของการประกันภัย
travel insurance
ประเภทของการประกันภัย
life insurance
ประเภทของการประกันภัย
health insurance
ประเภทของการประกันภัย
car insurance
ประเภทของการประกันภัย
pet insurance
ประเภทของการประกันภัย
theft insurance
ประเภทของการประกันภัย
mortgage protection
ประเภทของการประกันภัย
student possessions
ประเภทของการประกันภัย
group insurance
ประเภทของการประกันภัย
property insurance
ประเภทของการประกันภัย
flood insurance
ประเภทของการประกันภัย
fire insurance
ประเภทของการประกันภัย
For how many months will I be covered?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
What is the price for the insurance?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย