ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ธุรกิจ | การจอง

การจอง - การจอง

Jag skulle vilja boka ...
Je voudrais réserver...
ทางการ สุภาพ
Jag önskar boka ...
Je souhaiterais réserver...
ทางการ สุภาพ
Har ni några lediga rum för ...
Avez-vous des chambres libres ?
ทางการ สุภาพ
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
ทางการ สุภาพ
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
ทางการ สุภาพ
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Je voudrais réserver... au nom de...
ทางการ สุภาพ
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
ทางการ สุภาพ

การจอง - การเปลี่ยนแปลง

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
ทางการ สุภาพ
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
ทางการ สุภาพ
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
ทางการ สุภาพ

การจอง - การยกเลิก

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
ทางการ สุภาพ
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
ทางการ สุภาพ
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
ทางการ สุภาพ
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
ทางการ สุภาพ