ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | การจอง

การจอง - การจอง

Я хотел бы забронировать...
Jag skulle vilja boka ...
ทางการ สุภาพ
Я хотел бы забронировать...
Jag önskar boka ...
ทางการ สุภาพ
У вас есть свободные места на...
Har ni några lediga rum för ...
ทางการ สุภาพ
Я хотел бы забронировать комнату на...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
ทางการ สุภาพ
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
ทางการ สุภาพ
Я хотел бы забронировать... на имя...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
ทางการ สุภาพ
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
ทางการ สุภาพ

การจอง - การเปลี่ยนแปลง

Возможно ли изменить дату резервации на...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
ทางการ สุภาพ
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
ทางการ สุภาพ
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
ทางการ สุภาพ

การจอง - การยกเลิก

Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
ทางการ สุภาพ
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
ทางการ สุภาพ
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
ทางการ สุภาพ
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
ทางการ สุภาพ