ภาษาดัช | สำนวน - ธุรกิจ | การจอง

การจอง - การจอง

....를 예약하고 싶습니다.
Ik zou graag ... reserveren ...
ทางการ สุภาพ
....를 예약하고 싶습니다.
Ik wil graag ... reserveren ...
ทางการ สุภาพ
...날에 예약 가능 한가요?
Heeft u een vrije kamer op ...
ทางการ สุภาพ
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
ทางการ สุภาพ
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
ทางการ สุภาพ
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Ik wil graag ... reserveren namens ...
ทางการ สุภาพ
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
ทางการ สุภาพ

การจอง - การเปลี่ยนแปลง

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
ทางการ สุภาพ
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
ทางการ สุภาพ
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
ทางการ สุภาพ

การจอง - การยกเลิก

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
ทางการ สุภาพ
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
ทางการ สุภาพ
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
ทางการ สุภาพ
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
ทางการ สุภาพ