ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - ธุรกิจ | การจอง

การจอง - การจอง

Θα ήθελα να κρατήσω...
Eu gostaria de reservar...
ทางการ สุภาพ
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Eu desejo reservar...
ทางการ สุภาพ
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Existe alguma vaga para o dia...
ทางการ สุภาพ
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
ทางการ สุภาพ
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
ทางการ สุภาพ
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Eu gostaria de reservar... em nome de...
ทางการ สุภาพ
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
ทางการ สุภาพ

การจอง - การเปลี่ยนแปลง

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Seria possível alterar a data da reserva para...
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
ทางการ สุภาพ
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
ทางการ สุภาพ

การจอง - การยกเลิก

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
ทางการ สุภาพ
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
ทางการ สุภาพ
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
ทางการ สุภาพ