ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Nous considérons l'achat de...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Nous voudrions passer une commande.
ทางการและสุภาพ
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
ทางการ สุภาพ
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
ทางการ สุภาพ
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
ทางการและสุภาพ
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Nous passons la commande ci-jointe pour...
ทางการและโดยตรง
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Nous désirons vous acheter...
ทางการ โดยตรง
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
ทางการ สุภาพ
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
ทางการ สุภาพ
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
ทางการ โดยตรง
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
ทางการ โดยตรง
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
ทางการ โดยตรง
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
ทางการและสุภาพ
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
ทางการ โดยตรง
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
ทางการ โดยตรง
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
ทางการ โดยตรง
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
ทางการ โดยตรง
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
ทางการ สุภาพ
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
ทางการ สุภาพ
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
ทางการ สุภาพ
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
ทางการ สุภาพ
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
ทางการ สุภาพ
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
ทางการ สุภาพ
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
ทางการ สุภาพ
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
ทางการและโดยตรง
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
ทางการ โดยตรง
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก