ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
We are considering the purchase of…
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
We are pleased to place an order with your company for ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
เราต้องการสั่งของ
We would like to place an order.
ทางการและสุภาพ
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Enclosed is our firm order for…
ทางการ สุภาพ
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Enclosed you will find our order.
ทางการ สุภาพ
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
ทางการและสุภาพ
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
We herewith place our order for…
ทางการและโดยตรง
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
We intend to buy...from you.
ทางการ โดยตรง
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
ทางการ สุภาพ
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Your order will be processed as quickly as possible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
ทางการ สุภาพ
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
ทางการ โดยตรง
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Enclosed you will find two copies of the contract.
ทางการ โดยตรง
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
ทางการ โดยตรง
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
We hereby confirm your order.
ทางการและสุภาพ
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
This is to confirm our verbal order dated…
ทางการ โดยตรง
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
ทางการ โดยตรง
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
ทางการ โดยตรง
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
ทางการ โดยตรง
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Would it be possible to reduce our order from...to…
ทางการ สุภาพ
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Would it be possible to increase our order from…to…
ทางการ สุภาพ
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Would it be possible to delay the order until…
ทางการ สุภาพ
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
ทางการ สุภาพ
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
ทางการ สุภาพ
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
ทางการ สุภาพ
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
ทางการ สุภาพ
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
We would like to cancel our order. The order number is...
ทางการและโดยตรง
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
We are forced to cancel our order due to...
ทางการ โดยตรง
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก