ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Rozważamy możliwość zakupu...
Vi överväger att köpa ...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
ทางการและสุภาพ
Załączamy nasze zamówienie na...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
ทางการ สุภาพ
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Bifogat hittar ni vår beställning.
ทางการ สุภาพ
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
ทางการและสุภาพ
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Vi lägger härmed in vår order på ...
ทางการและโดยตรง
Chcemy zakupić u Państwa...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
ทางการ โดยตรง
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
ทางการ สุภาพ
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
ทางการ สุภาพ
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
ทางการ โดยตรง
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
ทางการ โดยตรง
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
ทางการ โดยตรง
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Vi bekräftar härmed din beställning.
ทางการและสุภาพ
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
ทางการ โดยตรง
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
ทางการ โดยตรง
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
ทางการ โดยตรง
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
ทางการ โดยตรง
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
ทางการ สุภาพ
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
ทางการ สุภาพ
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
ทางการ สุภาพ
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
ทางการ สุภาพ
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
ทางการ สุภาพ
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
ทางการ สุภาพ
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
ทางการ สุภาพ
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
ทางการและโดยตรง
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
ทางการ โดยตรง
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก