ภาษาดัช | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Wij overwegen de aanschaf van ...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
주문을 하고 싶습니다.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
ทางการและสุภาพ
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
ทางการ สุภาพ
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
ทางการ สุภาพ
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
ทางการและสุภาพ
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
ทางการและโดยตรง
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
ทางการ โดยตรง
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
ทางการ สุภาพ
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
ทางการ สุภาพ
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
ทางการ โดยตรง
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
ทางการ โดยตรง
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
ทางการ โดยตรง
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
ทางการและสุภาพ
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
ทางการ โดยตรง
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
ทางการ โดยตรง
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
ทางการ โดยตรง
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
ทางการ โดยตรง
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
ทางการ สุภาพ
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
ทางการ สุภาพ
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
ทางการ สุภาพ
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
ทางการ สุภาพ
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
ทางการ สุภาพ
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
ทางการ สุภาพ
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
ทางการ สุภาพ
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
ทางการและโดยตรง
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
ทางการ โดยตรง
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก