ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Ni konsideras la aĉeto de...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Szeretnénk rendelést leadni.
Ni ŝatus meti ordon.
ทางการและสุภาพ
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Vi trovos nian firman ordon por...
ทางการ สุภาพ
Csatolva találja a rendelésünket.
Vi trovos vian ordon.
ทางการ สุภาพ
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
ทางการและสุภาพ
Ezúton szeretnénk rendelni...
Ni metas nian ordon por...
ทางการและโดยตรง
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Ni intencas aĉeti...
ทางการ โดยตรง
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
ทางการ สุภาพ
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
ทางการ สุภาพ
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
ทางการ โดยตรง
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
ทางการ โดยตรง
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
ทางการ โดยตรง
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Ni konfirmas vian mendon.
ทางการและสุภาพ
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
ทางการ โดยตรง
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
ทางการ โดยตรง
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
ทางการ โดยตรง
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
ทางการ โดยตรง
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
ทางการ สุภาพ
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
ทางการ สุภาพ
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
ทางการ สุภาพ
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
ทางการ สุภาพ
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
ทางการ สุภาพ
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
ทางการ สุภาพ
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
ทางการ สุภาพ
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
ทางการและโดยตรง
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
ทางการ โดยตรง
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก